Výchovná poradkyně hlásí, oznamuje, radí - 2008/2009


Výchovné poradenství - vycházející žáci 2008-2009 (15.08.09)

Přehled vycházejících žáků:

Z 9.tříd odchází 61 žák, z 8.roč. 2 žáci, ze 6. roč. 1 žák = 64 žáci +2 žáci z 5.roč.= celkem 66 žáků – z toho:


Informace k přijímacímu řízení

22.03.09

V § 60 odst. 17

„...(17) Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky.“. ...

...se zavádí termín, kdy nejdříve lze vydat rozhodnutí o výsledku v prvním kole přijímacího řízení. Pro letošní rok je stanoven v rozmezí 22.dubna až 7.5. 2009 (s odkazem na termín stanovený již nyní prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky viz § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb.).


Informace MŠMT o přijímacím řízení

01.02.09

(pdf - 80,7 kB)


Formulář pro přihlášky na SŠ

13.01.09

Výchovná poradkyně umístila na www stránky formulář přihlášky na SŠ pro lepší dostupnost vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům. Přihlášky vyplňte, škola potvrdí prospěch a zákonní zástupci doručí přihlášku do 15.3.2009 do středních škol. Základní škola bude vydávat zápisové lístky. O termínu vydávání zápisových lístků budete informováni na těchto www stránkách.

formulář pro studium na SŠ - denní studium 2009/2010
(odkaz se otevře v novém okně)
(xls - 33,3 kB)


Přijímací řízení ve školním roce 2008/2009

12.11.08

(pdf - 281,4 kB)


Naše škola pečuje o nadané žáky.

08.10.2008

Jiří Křičenský z 9.B a Martin Budínský ze 7.A se účastní kurzu Programování v jazyce C. Tento kurz byl školám nabídnut p. radní pro rozvoj lidských zdrojů Mgr. Bc. Janou Smetanovou. Žáci jezdí do Pardubic do Domu techniky, kurz trvá od října 2008 do února 2009 za pouhých 500,-Kč, protože je podpořen Pardubickým krajem. Kluci jsou nadšení!! Probírají tam ICT oblast, která se základní škole vůbec nevyučuje.

výchovná poradkyně


Setkání žáků se zástupci škol

Ve středu 24.9.2008 se uskutečnil již třetí ročník setkání vycházejících žáků, zákonných zástupců ZŠ Chrast, ZŠ Rosice a zástupců středních škol. Letos přijelo 22 zástupců SŠ, kteří prezentovali tradiční i nové obory. Účast žáků a jejich zákonných zástupců z obou škol byla téměř 100%. Jsme rády, že se akce vydařila ku prospěchu dětí a s informacemi z této schůzky budeme dál pracovat v hodinách rodinné výchovy v 9. ročníku.

výchovné poradkyně ZŠ Chrast a ZŠ Rosice

Oznamuji vycházejícím žákům a jejich rodičům, že 14. 10. a 15. 10. 2008 se v sálech Muzea v Chrudimi koná tradiční PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL. Třídní učitelé, výchovná poradkyně a 9. ročník pojedou na tuto přehlídku společně 15.10.2008. Žáci se svými rodiči mohou akci navštívit ve středu 14.10. od 10.00 do 17.00, ve čtvrtek 15.10. od 8.00 do 16.00 hodin.

výchovná poradkyně


Informace pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v 5.-9. ročníku byla v tomto týdnu rozdána pomůcka v hodnotě 100,- Kč (brožura doplňovacích cvičení z ČJ pro domácí i školní práci), pro žáky 3. a 4. ročníku přiměřenou pomůcku připraví p. uč. Palatová v nejbližších týdnech.

V letošním školním roce je prozatím evidováno 46 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 17 má těžkou poruchu učení. Pro tyto žáky bude do 24.9.2008 vypracován individuální vzdělávací plán a budou v péči dyslektických asistentek. S rodiči bude reedukační péče projednána 24.9.2008 na třídní schůzce, kde se dozvíte termíny pracovních schůzek Vašeho dítěte s dyslektickou asistentkou a plán redukce učiva. Pokud potřebujete poradit s objednáním do PPP nebo máte dotazy ohledně péče o Vaše dítě, kontaktujte výchovnou poradkyni.

Dyslektické asistentky pro tento školní rok:

Všichni vyučující absolvovali 10.9.2008 odpoledne 4 hodiny proškolení speciální pedagožky Mgr. I. Sodomkové k tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a péči o děti se specifickými poruchami učení. P. magistra poskytla 15.9.2008 následnou konzultaci pedagogům v PPP Chrudim. Cílem naší základní školy je i nadále (i přes to, že na tyto žáky nedostáváme navýšeny finanční prostředky) poskytovat co nepřesnější a nejlepší pomoc integrovaným žákům.

L. Budínská


Oznámení výchovné poradkyně

Oznamuji všem zákonným zástupcům vycházejících žáků, ale i žáků 8. ročníku, že 24.09.2008 v 16:00 hodin se koná společná schůzka v jídelně ZŠ Chrast se zástupci středních škol a středních odborných učilišť z Chrudimska, Pardubicka a dalších dopravně dostupných míst pro studium našich absolventů. Budou zde poskytnuty informace k novému systému 3 přihlášek na SŠ!!!