Výchovná poradkyně hlásí, oznamuje, radí - 2007/2008


Zhodnocení školního roku 2007/2008

Pro 8. ročníky byla jako každý rok připravena beseda na IPS ÚP Chrudim, s třídními učiteli a žáky 9. ročníků výchovná poradkyně absolvovala přehlídku SOU a SOŠ v Muzeu v Chrudimi – Burza škol. Velmi kladnou odezvu u žáků a rodičů měla společná schůzka pro žáky, rodiče, zástupce 13 SOU a SŠ, 3 firem a člena hospodářské komory ve školní jídelně ZŠ Chrast a zúčastnili se jí i žáci 9. ročníku ZŠ Rosice. Již třetím rokem si žáci podávali pouze 1 přihlášku, všichni žáci uspěli v prvním kole přijímacího řízení.

V letošním školním roce se 2x sešla výchovná komise ve složení: třídní učitel/ka, výchovná poradkyně, vedení školy, zákonný zástupce žáka a žák k řešení problémového chování.Bylo projednáváno nevhodné chování tří žáků (4.,5. a 8. ročník). Tento postup se osvědčil a v praxi budeme i nadále pokračovat. 1x byl řešen výchovnou poradkyní a oběma metodičkami prevence ve spolupráci s třídními učitelkami demonstrační sebepoškozující pokus žákyní 5. ročníku. Tato problematika byla v 5. ročníku řešena i s pomocí konzultace psychologa Mgr. P. Pražáka z SVP Archa a dětské lékařky.

Ve školním roce 2007/2008 v oblasti prevence sociálně patologických jevů pokračovala spolupráce s SVP Archa Chrudim. Mgr. Radka Melicherová a Mgr. Petr Pražák provedli celkem 1 konzultaci k řešení osobních problémů žákyně 7. ročníku, 2 šetření a konzultace v 7.B – práce s kolektivem třídy na zlepšení vztahů ve třídě, besedu o vztazích ve třídě v obou 1. třídách. Ve spolupráci s SVP Archa budeme i nadále pokračovat, taktéž s Krizovým centrem v Chrudimi a s Oddělením péče o rodinu při MěÚ Chrudim. OPD Chrudim jsme poskytovali 3x zprávu o chování a výsledcích vzdělávání – na základě žádosti OPD. Škola naopak v případě jednoho žáka podává upozornění na nevhodné postupy ve výchově žáka.

Péče o integrované žáky a nadané žáky

2x ročně přijíždí do naší školy speciální pedagožka Mgr. Sodomková z PPP Chrudim, konzultuje s výchovnou poradkyní a třídními učiteli problematiku integrovaných žáků.

Integrovaných žáků bylo v letošním školním roce 40.

Karty integrovaných žáků výchovná poradkyně obměnila, zkonzultovala s PPP Chrudim, vypracovala po konzultaci ve spolupráci s třídními učiteli individuální plány pro integrované žáky (celkem 17 žáků s těžkou formou poruchy učení). I přesto, že nemáme navýšeny finanční prostředky pro integrované žáky, ve škole se s nimi pracuje formou reedukační péče dyslektických asistentek po vyučování.

Dnes je také na rodičích, zda škole přinesou výsledky z vyšetření v PPP Chrudim. Většina rodičů tak ale v zájmu dětí činí. Všichni vyučující jsou výchovnou poradkyní seznámeni se jmény integrovaných žáků i s postupem, jak s těmito dětmi pracovat.

Přijímací řízení

Přehled vycházejících žáků:

Z 9.tříd odchází 63 žáků, z 8.roč. 2žáci, ze 7. roč. 1 žák = 66 žáků+3 žáci z 5.roč.= celkem 69 žáků – z toho:

Zápis do 1. tříd

19.1. 2008 u zápisu, který vedly p.uč.Beranová, Šmejdová, Dvořáková, Palatová a p. vychovatelka Tesařová a za pomoci pohádkových postav žáků ze 7.tříd, bylo zapsáno 47 dětí, z toho na žádost zák.zástupců bylo vydáno 6 odkladů. P.uč. Beranová a Šmejdová se v lednu prezentovaly na schůzce v MŠ Chrast s požadavky na sociální zralost budoucího školáka.

Do 1. ročníku nastoupí 41 dětí letos zapsaných + 9 po odkladu, celkem tedy 50 prvňáčků.

Do 6. ročníku nastoupí 13 žáků ze Zaječic.


Beseda v IPS úřadu práce v chrudimi

V pondělí 2.6. absolvovaly 8. třídy besedu v Informačním poradenském středisku (IPS) Úřadu práce v Chrudimi. Pracovnice IPS ÚP jim velmi poutavou formou vysvětlila princip fungování úřadů práce, popsala služby, které může ÚP poskytnout lidem ve věku 15 let. Formou diskuse mohli žáci získat informace o důležitých internetových adresách, kde jsou testy zájmů. Právě o to jde - v IPS ÚP žáci v rámci sebepoznání mohou odhalovat své zájmy, ovšem své schopnosti (čili to, zda na vybranou školu "mají") si musí nechat v případě potřeby otestovat v Pedagogicko-psychologické poradně v Chrudimi. Dále se žáci seznámili s právními náležitostmi brigád a s možností studia a krátkodobé práce v zahraničí.

Vzhledem k tomu, jak zaujatě po celou dobu besedy poslouchali, je vidět, že tato akce má již několik let v přípravě na budoucí povolání své místo.Ve zbývajícím čase během dopoledne obě třídy navštívily Okresní archív v Chrudimi a občerstvily se chrudimskou zmrzlinou, o tom však možná bude další příspěvek.

Exkurze do Švýcarska

duben 2008

Ve dnech 26.4. – 29.4. 2008 jsem se zúčastnila vzdělávací akce Centra celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje pro výchovné poradce a ředitele základních škol.

Navštívili jsme Charitasschulbildung Emmin – zařízení pro vzdělávání cizinců, LMS Schule Luzern – školu pro výjimečně nadané děti, Primarschule Sarnen – školu zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů mládeže a setkali jsme se s pracovníky odboru školství Luzern. Ti nám představili švýcarský systém školství a systém kariérového poradenství ve školách.

V doprovodném programu byl čas i na návštěvu Kostnice, historické části Lucernu a výjezd lanovkou do hor nad Lungernem, kde jsme byli ubytováni.

 Husův dům v Kostnici Kostnice - socha znázorňuje souboj papežů a císařů o nadvládu ve středověké Evropě

Husův dům - detail Luzern Luzern - ubytování Luzern - Kapellbrucke Lungern - Panoramawelt 2011 m n.m. Husův kámen v Kostnici Einsiedeln

Výchovná poradkyně


Přijímací řízení:

Přehled vycházejících žáků 2006/2007

Z 9.tříd odchází 62 žáků, z 8.roč. 1 = 63 žáků+2 žáci z 5.roč.= celkem 65 žáků – z toho:

Údaje o výsledcích vzdělávání a výchově žáků ve školním roce 2006/2007

I. pololetí II.pololetí
441 žáků 442 žáci
Prospěli s vyznamenáním: 222 žáků Prospěli s vyznamenáním: 196 žáků
Prospěli: 209 žáků Prospěli: 233 žáků
Neprospěli: 10 žáků Neprospěli: 13 žáků
Pochvaly: 31 žáků Pochvaly: 71 žáků
2.stupeň z chování: 1 žák 2.stupeň z chování: 2 žáci
3.stupeň z chování: ------- 3.stupeň z chování 3 žáci
0 neomluvených hodin 6 neoml. hodin.

Spolupráce s třídními učiteli – zhodnocení kolektivů 9. tříd

červen

Kontrola kartotéky integrovaných žáků, vyřazení vycházejících

Leták s informacemi pro rodiče žáků 8. ročníku o možnostech objednávání na IPS ÚP Chrudim a do PPP Chrudim o prázdninách na testování dovedností, schopností a zájmů

 

Výchovné poradenství 2007/2008

VOLBA POVOLÁNÍ A KLIMA ŠKOLY

Pro 8. a 9. ročníky byla jako každý rok připravena beseda na IPS ÚP Chrudim, s třídními učiteli a žáky 9. ročníků výchovná poradkyně absolvovala přehlídku SOU a SOŠ v Muzeu v Chrudimi – Burza škol.

Velmi kladnou odezvu u žáků a rodičů měl již druhý ročník společné schůzky pro žáky a rodiče pro volbu povolání. 11. 10. 2007 přijelo do naší školy 16 zástupců SOU a SŠ a 3 firmy. Zúčastnili se i žáci 9. ročníku ZŠ Rosice a jejich rodiče. Rodiče tak mají informace o volbě povolání v místě a nemusí dojíždět při prvním rozhodování do různých škol. Po společné části vždy následují individuální pohovory se zástupci SŠ podle zájmu. Tuto akci rádi pro rodiče připravíme i v příštím školním roce.

Již čtvrtým rokem si žáci podávají pouze 1 přihlášku. Pokyny pro vyplňování přihlášky naleznete zde.

V letošním školním roce se dosud nesešla výchovná komise, problémy v chování žáků prozatím nejsou závažné a řeší je třídní učitelé.

Ve školním roce 2006/2007 v oblasti prevence sociálně patologických jevů se rozšířila spolupráce s SVP Archa Chrudim a v letošním školním roce v této spolupráci pokračujeme. PhDr. Radka Melicherová , Mgr. Petr Pražák a Mgr. Monika Králová provedli celkem 6 konzultací a sociometrických šetření v 6. B, 2 šetření a konzultace v 6.A, po 1 šetření v 7. A, B, dále i ve 3.A ve školním roce 2006/2007. Ve školním roce 2007/2008 se jedná o tři schůzky pracovníků SVP Archa a našich žáků ve třídě 7.B. Ve spolupráci s SVP Archa budeme i nadále pokračovat, taktéž s Krizovým centrem v Chrudimi a s Oddělením péče o rodinu při MěÚ Chrudim.

PÉČE O INTEGROVANÉ A NADANÉ ŽÁKY

2x ročně přijíždí do naší školy speciální pedagožka Mgr. Sodomková z PPP Chrudim, konzultuje s výchovnou poradkyní a třídními učiteli problematiku integrovaných žáků.

Integrovaných žáků je v letošním školním roce 38.

Karty integrovaných žáků výchovná poradkyně obměnila, zkonzultovala s PPP Chrudim, vypracovala po konzultaci ve spolupráci s třídními učiteli individuální plány pro integrované žáky (celkem 16 žáků s těžkou formou poruchy učení). I přesto, že nemáme navýšeny finanční prostředky pro integrované žáky, ve škole se s nimi pracuje formou reedukační péče dyslektických asistentek po vyučování.

Dnes je také na rodičích, zda škole přinesou výsledky z vyšetření v PPP Chrudim. Většina rodičů tak ale v zájmu dětí činí. Všichni vyučující jsou výchovnou poradkyní seznámeni se jmény integrovaných žáků i s postupem, jak s těmito dětmi pracovat. Práce s integrovanými žáky je podrobně popsána ve školním vzdělávacím programu.

Předběžné pokyny pro vycházející žáky a jejich rodiče:

1) Možnosti studia:

a) učební obor s výučním listem - dvouletý, - tříletý

b) učební obor s maturitou – čtyřletý

c) odborné školy s maturitou – čtyřleté

d) gymnázia – osmiletá (z 5. ročníku), - čtyřletá (z 9. ročníku)

2) Termín talentových zkoušek: 15. – 31. 1. 2008

3) Termín přijímacích zkoušek:

1. kolo 21. 4. 2008

2. kolo podle termínů jednotlivých škol

4) Přihlášky si zkusíme ve škole nanečisto (do starých formulářů)

!!! – přihlášky se nesmí kopírovat

!!! – píše se vysvědčení – pololetí 8. ročníku (4. ročníku)

- konec 8. ročníku (4. ročníku)

- pololetí 9. ročníku (5. ročníku)

!!! – průměrný prospěch se vypočítá na 0,000 a zaokrouhlí na 0,00

!!! – do průměru se nepřičítá chování a dělí se pouze počtem předmětů bez chování

!!! – známky se kontrolují, nelze si přilepšit

!!! – každý studijní obor má svůj kód – nutno zjistit v brožurách platných pro školní rok

2008/2009 (děti už je mají od října)

5) IZO 650 020 936

6) Odevzdání přihlášek

- do 15. 11. 2007 umělecké školy

- do 15. 2. 2008 ostatní

7) brožury vydané Krajským úřadem v Pardubicích a Úřadem práce obsahují všechny potřebné informace. U výchovné poradkyně je k dispozici 1 celostátní brožura.

8) Žáci společně absolvovali Burzu škol v Muzeu Chrudim

9) Na chodbě školy je nástěnka s letáky, rovněž ve třídách mají žáci krabice s letáky.

10) Bylo by dobré s dítětem školu navštívit, dny otevřených dveří jsou v brožurách nebo je možno si je sjednat telefonicky v konkrétní škole.

11) Integrovaní žáci – PPP vydá na žádost rodičů průvodní dopis o obtížích žáka k přijímacímu řízení - pokud je žák na SOU nebo SŠ přijat, PPP mu vydá na žádost rodičů potvrzení o integraci (tel. PPP Chrudim 469 621 187). V PPP mohou rodiče všech (i neintegrovaných žáků) požádat o vyšetření schopností žáka ke studiu. Nutno telefonicky se objednat.

12) Osobní konzultace s výchovnou poradkyní po telefonické domluvě Po – Pá 7,00 – 15,00 (tel. 469 667 195).

13) Možnost konzultace (bezplatné) na IPS UP Chrudim Bc. Kovářová 469 613 211.

Zde s Vámi proberou možnosti studia zvoleného oboru a pracovní zařazení v regionu po absolvování zvolené školy.

VĚNUJTE, PROSÍM, SVÝM DĚTEM ČAS A POZORNOST, JE TO JEJICH PRVNÍ OPRAVDU VELKÉ ROZHODOVÁNÍ.

Mgr. Lenka Budínská, výchovná poradkyně

Tématický plán - Začlenění výchovy k volbě povolání (č.j. 19485/2001-22)

Učební plán Základní škola č.j. 16847/96-2

Obsah učiva - okruhy Vyučovací předmět Ročník

1. Sebepoznání

Rv, Ov

7. – 9.

2. Rozhodování

RV, Ov

7. – 9.

3. Akční plánování

Rv, Ov,

7. – 9.

4. Adaptace na životní změny

Rv, Ov

7. – 9.

5. Možnosti absolventa ZŠ

a) individuální konzultace

9. r. + vycházející žáci z nižších ročníků

b) Burza škol - exkurze

9. + nižší dle potřeby

c) IPS ÚP Chrudim – beseda o volbě povolání

8.

d) Možnost individuálních konzultací na IPS ÚP Chrudim (žák + rodiče)

9. + nižší dle potřeby

e) Informace ze SOU a SŠ – společná schůzka zástupců školo, žáků a rodičů v jídelně ZŠ Chrast

9. + nižší dle potřeby

6. Informační základna pro volbu povolání

a) Rv – Volba povolání: Kulhánek,Synková,2000

7. – 9.

b) www.istp.cz (700 popisů povolání)

7. – 9.

c) Rv – Volba povolání – prac. listy + met. příručka: Viola Horská

9.

Nabídka různých placených programů volby povolání pro žáky na internetu

9.

7. Orientace v důležitých profesních informacích

a) viz bod 6

7. – 9.

b) IPS ÚP Chrudim – beseda o volbě povolání

8.

c) volitelný předmět Základy ekonomiky

9.

d) beseda se Sociálním odborem MěstÚ Chrast

9.

8. Rovnost příležitostí na trhu práce

a) spolupráce s PPP – konzultace pro vycházející žáky a integrované vycházející žáky

9. + nižší dle potřeby

9. Svět práce a dospělosti

a) Rv

9.

b) Čj – životopis, žádost

7. -9.

c) Rv – vyplňování přihlášek, práce s informačními brožurami a letáky

9.

 

Plán práce výchovné poradkyně v ZŠ Chrast – školní rok 2007/2008

MĚSÍC ČINNOST

září

Aktualizace seznamů pro systém monitorování dle IPPP Praha

Vytvoření zásobníků s nabídkami SOU, SŠ z minulého školního roku

Metodická schůzka s pedagogy – systém monitorování

Spolupráce s metodičkou prevence před Zajochem

Kontrola kartotéky žáků s poruchami učení

Aktualizace seznamu

Schůzka s dyslektickými asistentkami, rozdělení žáků s těžkou formou poruch

Příprava IVP

Kontrola rozhodnutí o IVP

Příprava žádostí o IVP a zaslání žádostí rodičům

Vystavení rozhodnutí o IVP (jako ředitelka školy)

Objednání knih a brožur v hodnotě 100,-Kč/ integrovaný žák

Kontrola platnosti potvrzení z PPP

Návštěva PPP s kartami a IVP plány integr. Žáků

Kontrola vyšetření a příprava IVP pro žáky ze Zaječic

Porada pro výchovné poradce na IPS ÚP Chrudim

Aktualizace plánu výchovné poradkyně a tématického plánu Začlenění volby povolání

Příprava letáku Pokyny pro vyplňování přihlášky na SŠ

Příprava schůzky rodičů, žáků a zástupců SOU, SŠ a firem ve školní jídelně ZŠ Chrast (spolupráce s výchovnou poradkyní ZŠ Rosice) – pozvánky pro rodiče, e-maily pro SOU, SŠ

Uskutečnění této schůzky

2 denní seminář pro výchovné poradce na Seči

říjen

Shromažďování propagačních letáků, distribuce brožur z IPS ÚP Chrudim a z Krajského úřadu

Nástěnak s aktuálními informacemi na chodbě školy

Vypracování předběžného přehledu zájmu žáků

Práce na internetu v rámci hodin Rv – testy zájmů a dovedností

Testy zájmů a dovedností v papírové podobě

Návštěva Přehlídky SŠ a SOU v Muzeu v Chrudimi

SO-RA-D v 6. ročníku v návaznosti na ZAJOCHA

listopad

Práce se třídou po vyhodnocení SO-RA-D

Přihlášky do uměleckých škol do 15. 11. 2008

Spolupráce s třídními učiteli, metodičkou prevence dle jejího plánu a dle potřeby

prosinec

Vyplňování přihlášek nanečisto

Individuální konzultace s rodiči vycházejících žáků dle potřeby

leden

Kontrola kartotéky integrovaných žáků a IVP

Individuální konzultace s vyučujícími – problémy v jednotlivých předmětech a uplatnění posunutí klasifikace

Konzultační odpoledne – schůzky s rodiči dle potřeby

Rozdání tiskopisů přihlášek

Výstupní hodnocení pro vycházející žáky – spolupráce s třídními učiteli a kontrola

Individuální konzultace s vycházejícími žáky

únor

Kontrola a odeslání vyplněných přihlášek

březen

Spolupráce s třídními učiteli při podávání žádostí o vyšetření v PPP

Počátek práce se žáky 8. ročníku na volbě povolání

duben

Výsledky přijímacího řízení – pomoc při odvolání nebo přihlášky do 2. kola

Klima školy – dotazníky

květen

Konzultační odpoledne – informace rodičům žáků 8. ročníku

Beseda na IPS ÚP Chrudim se žáky 8. ročníků

Výsledky dotazníků – klima školy