Hlášení z ředitelny - školní rok 2014/2015

23.08.

Informace k prvnímu týdnu vyučování od 1. 9. do 4. 9. 2015

Výuka ve školním roce 2014/2015 bude zahájena v úterý 1.9.2015 v 7:50 hodin.

Prvňáčky slavnostně přivítáme spolu s paní starostkou a matrikářkami Městského úřadu Chrast ve školní jídelně v 8.00 hodin.

Výuka bude 1. 9. 2015 ukončena v 9.00 hodin, školní jídelna již funguje - čeká vás krupicová kaše :)) ŠD i ŠK jsou rovněž v provozu.

Rozmístění žáků do I. a VI. tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích hlavního vchodu školy.

Ve středu 2. 9. 2015 má 2. - 5. ročník vyučování do 11.25 hodin, 6. - 9. ročník do 12.20 hodin. Všechny třídy mají třídnické hodiny.

Od čtvrtka 3. 9. 2015 se 2. - 9. ročník učí podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Zákonným zástupcům prvňáčků sdělí pokyny k vyučování v prvním týdnu třídní učitelky.

Žádám žáky od II. tříd výše, aby si již první den do školy přinesli přezůvky a ráno se v šatně přezuli. Žáci I. tříd, jejich rodiče a další hosté přezůvky samozřejmě na první školní den mít nemusí.

Těším se na Vás,
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.08.

Fond Sidus - Certifikát dárceFOND SIDUS

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Základní škola
U Pošty 5, Chrast, 538 51
vydaný dne 25.6.2015 13:25

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.08.

Neschválení dotace na zabezpečení škol

Z rozhodnutí MŠMT i přes veškerou snahu o kvalitní přípravu podkladů nebyla bohužel žádost Základní školy, Chrast, okres Chrudim na zabezpečení vstupu do školy kamerovým systémem podpořena. V Pardubickém kraji byly podpořeny pouze 4 subjekty. Seznam podpořených subjektů je v příloze.

příloha - seznam subjektů (pdf - 284 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.06.

V pondělí 29.6.2015 začaly opravy pěti tříd ve staré budově školy

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.06.

Naše škola má funkční žákovský parlament a jsme Konzultačním centrem žákovských parlamentů a školy pro demokracii v Pardubickém kraji - Informace ze Školského portálu Pardubického kraje

Žákovských parlamentů je více, než bychom čekali

Publikoval Ivan Hudeček dne 24. června 2015 v 15:57

Žákovský parlament má 55 % základních škol, které se zúčastnily výzkumu o stavu parlamentů v ČR, který v roce 2014 realizovalo CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s. S jejich fungováním jsou spokojeny dvě třetiny ředitelů. V lednu vznikla na www.skolaprodemokracii.cz síť škol, které pracují s parlamentem, v rámci které mohou všechny školy sdílet inspiraci z praxe. V Pardubickém kraji se výzkumu zúčastnilo 66 z celkového počtu 251 základních škol.

S parlamentem pracuje 55 % škol, které se zúčastnily výzkumu (tj. celkem 583 škol s parlamentem). Do výzkumu se zapojila čtvrtina všech základních škol (tj. 1051 z 4095 škol).

Svůj parlament vnímají jako dobře fungující více než dvě třetiny respondentů. Jako ne zcela uspokojivou vnímá funkčnost parlamentu čtvrtina respondentů. Pouze 4 % respondentů pak vnímají parlament jako špatně fungující.

Fungování žákovských parlamentů by podle respondentů mohly zlepšit především:
- kurzy pro žáky,
- metodické materiály,
- podpora třídních učitelů,
- možnost sdílet zkušenosti s dalšími školami a navštívit zasedání jiného parlamentu,
- najít více času na schůzky,
- najít způsob, jak odměnit práci koordinátora parlamentu.

„Žákovský parlament je poměrně rozšířená záležitost. Ve školách, kde parlamenty fungují dobře, je ředitelé vnímají jako velký přínos – děti se o školu starají, jsou odpovědnější, ve školách se zlepšují vzájemné vztahy“, komentuje činnost parlamentů ředitel CEDU Mgr. Tomáš Hazlbauer.

„Nedostatek systémové podpory je podle nás příčinou většiny problémů, které školy v oblasti práce s parlamentem definovaly“, komentuje výsledky výzkumu jedna z autorek Mgr. Eliška Bucvanová.

Žákovský parlament je efektivním nástrojem rozvoje občanských dovedností a občansky odpovědných postojů. CEDU doporučuje, aby byla školám poskytnuta podpora ve formě:
- zvýšení informovanosti ředitelů i učitelů o fungování kvalitních parlamentů,
- navýšení prostředků škol na vzdělávání pedagogů v práci s parlamentem a kurzy pro žáky,
- podpora neziskových vzdělávacích organizací zaměřujících se na občanské vzdělávání,
- zavedení kurzu koordinace parlamentu do přípravy budoucích pedagogů,
- ustavení role koordinátora parlamentu a jeho řádné odměnění.

Co je žákovský parlament

Žákovský parlament představuje skupinu žáků z různých tříd jedné školy, kteří zjišťují od spolužáků i učitelů, co by ve škole mohli zlepšit. Na základě takového dotazování realizují aktivity, které proměňují:
- fyzické prostředí školy a jejího okolí (např. vymalování chodby, zajištění skříněk do šaten, úprava prostranství před školou),
- atmosféru ve škole (zábavné akce, soutěže, akademie, projektové dny zaměřené na chování, pravidla ve škole),
- soustředí se i na vzdělávací akce (např. besedy, exkurze, projektové dny),
- či charitu (např. sběr peněz pro dobročinné účely jako adopce na dálku, psí útulek, nákup pomůcek pro spolužáka s handicapem).

Žákovský parlament je efektivním nástrojem výchovy k občanství. Vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu a pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti.

Co je CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

CEDU je celorepublikově působícím partnerem základních škol se zaměřením na vzdělávání pedagogů a žáků. Osmým rokem ukazujeme, jak formou žákovských parlamentů zapojovat žáky do života školy, a rozvíjet tak odpovědnost a schopnost se občansky angažovat. Na podporu práce s parlamentem CEDU realizuje program Škola pro demokracii.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.06.

Informace k dotačnímu programu MŠMT - Polytechnická výchova na mateřských a základních školách

Publikoval Miluše Málková dne 24. června 2015 v 16:52
Dnes, ve středu 24. června 2015, rozhodla Rada Pardubického kraje usnesením č. R/2006/15 o zamítnutí účasti Pardubického kraje v dotačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách na rok 2015.

MŠMT vyhlásilo tento dotační program dne 25. 5. 2015 pod č. j. MSMT-40749/2014. Cílovou skupinou programu byly určeny kraje, které dotaci posléze poskytnou právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy bez ohledu na zřizovatele. MŠMT mělo pro každý kraj ze svého rozpočtu poskytnout maximálně 3 mil. Kč. Nutnou podmínkou pro realizaci programu v kraji bylo však zajištění spolufinancování programu krajem a zároveň jedním nebo více dalšími partnery. Finanční podíl kraje a dalšího partnera pak musí dohromady tvořit nejméně dvě třetiny rozpočtu projektů v kraji, přičemž garantem zajištění dalšího partnera programu je kraj.

Dne 15. června 2015 byla celá tato záležitost projednána na Asociaci krajů České republiky, která konstatovala, že se do tohoto dotačního programu přihlásily pouze 2 kraje – Plzeňský a Vysočina. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávání Mgr. Jaroslav Fidrmuc přislíbil, že pro příští rok bude připraven obdobný dotační program pro mateřské a základní školy ve formě „šablon“ tak, aby realizace dotace odpovídala požadavkům krajů.

O vyhlášení dalších dotačních či rozvojových programů tak budou školy Pardubického kraje informovány prostřednictvím stránek tohoto portálu.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.06.

Výtěžek ze vstupného 24. ročníku školní akademie

Vážení návětěvníci 24. školní akakdemie, děkujeme Vám za dobrovolné vstupné, kterým jste přispěli SRPŠ při Základní škole Chrast.

Vybralo se 17.966,- Kč. Finanční prostředky budou použity v souladu s rozhodnutím zástupců SRPŠ na jednotlivé aktivity na podporu školy ve školním roce 2015/2016.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.06.

Informace o pracovní době administrativní pracovnice, vedoucí ŠJ, vedení školy o prázdninách, větrání školy

Hospodářka školy bude přítomna o prázdninách v tyto dny:

29. 6. + 30. 6. 2015 od 6:00 do 11:00 hodin

1. 7. - 24. 7. 2015 od 6:00 do 11:00 hodin

24.8. 2015 od 6:00 do 11:00 hodin

25.8. 2015 od 6:00 do 11:00 hodin

26.8. 2015 od 11:00 do 15:00 hodin

27.8. 2015 od 6:00 do 11:00 hodin

28.8. 2015 od 11:00 do 15:00 hodin

Větrání školy bude zajištěno po celou dobu prázdnin provozními zaměstnanci každý druhý den.

Vedoucí školní jídelny bude přítomna od 29.6. do 10.7.2015 a dále od 24.8.2015.

Vedení školy bude přítomno dle potřeby rekonstrukčních prací během července a srpna 2015, dále pak od 24.8.2015 od 8:00 hodin.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.06.

Poděkování od organizace Život dětem,o.p.s.

Vážená paní ředitelko,
srdečně Vám děkujeme za celou organizaci sbírky v letošním školním roce.

V příloze posíláme děkovný certifikát, prosím, předejte naše veliké poděkování také vašim dětem a rodičům.

Moc Vám děkujeme za laskavou pomoc a podporu, které si nesmírně vážíme.

S přáním všeho jen dobrého za Život dětem,o.p.s.

děkovný certifikát
PDF

371 kB

Zdenka Hollerová
zdenka.hollerova@zivotdetem.cz
+420 775 742 260

Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika
tel.: +420 284 840 032, fax: +420 284 840 519

www.zivotdetem.cz

Spojme se na facebooku!

24.06.

Scio - Ocenění žáků v testování Stonožka

Dobrý den,

s potěšením Vám oznamujeme, že na Vaši školu chodí žáci, kteří získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování Stonožka, které společnost Scio realizovala ve druhé polovině školního roku 2014/2015. Poštou jsme těmto žákům na adresu školy zaslali ocenění.

Ocenění společnosti Scio

Martin Novotný | projekty pro školy


 
www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
FB: www.facebook.com/scio.cz
Twitter: www.twitter.com/scio_cz

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

24.06.

Chrast má talent - úspěšní bývalí žáci

V úterý 23.6.2015 přivítali členové školního parlamentu v Základní škole v Chrasti vzácného hosta. Bývalý žák této školy pan Martin Kobosil sloužil více než 26 let v Armádě ČR. Zúčastnil se několika misí v zahraničí (v Kosovu, v Afghánistánu), v České republice zastával v armádě zajímavé pracovní pozice. Žákům velice poutavě vyprávěl o životě na misích, povídání doplnil zajímavými fotografiemi a filmem. Pro kluky byly největším lákadlem informace o typech zbraní a také množství medailí a ocenění. Od členů parlamentu dostal na památku tričko s logem "Chrast má talent".

.
Poklepáním přidáte fotografie.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

 

23.06.

Ředitelna srdečně zve ...

Plakát akademie PDF - 306,5 kB

 

14.06.

Společná schůzka budoucích prvňáčků

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zveme na společnou schůzku s třídními učitelkami Mgr. Ivou Celnarovou a Mgr. Věrou Jáchymovou a vedením školy, která se koná ve čtvrtek 18.06.2015 od 17.00 hodin ve školní jídelně. Těšíme se na první společné setkání.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.06.

Pozvánka na společné schůzky tříd

Vážení zákonní zástupci,

srdečně Vás zveme na závěrečné schůzky tříd, které se konají ve středu 17.06. 2015. Od 16.00 se ve školní kuchyňce koná společná schůzka zástupců SRPDŠ. Od 17.00 pak společné schůzky ve třídách. S následujícím programem:
1. informace o čerpání darů ze SRPDŠ za školní rok 2014/2015
2. akce jednotlivých tříd na školní rok 2015/2016
3. seznámení s výsledky hodnocení prospěchu a chování žáků za druhé pololetí  vyplývající ze závěrů pedagogické rady.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

11.06.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá naše společnost na Vaši školu v příštím 25.týdnu - BROSKEV.

Popis ovoce broskev (PDF -32,89 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

07.06.

Možnost nákupu pracovních sešitů rodiči: Prázdninové opakování

INFRA, s.r.o. vydavatelství • nakladatelství • vzdělávací agentura
infracz.cz e-shop

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážení učitelé.

Určitě na konci každého školního roku žákům říkáte, aby si o prázdninách opakovali učivo. Obzvlášť těm na prvním stupni. Právě u nich je dvouměsíční výpadek nejvíce znát na začátku nového školního roku. To, jestli si vaše rady vezmou k srdci sice neovlivníte, ale můžete jim doporučit jednoduché a atraktivní opakovací pracovní sešity, pomocí kterých si žáci můžou opakovat základy a určovat vlastní tempo.

V nabídce máme dva druhy opakovacích sešitů na opakování učiva 1. až 5. ročníku:

Edice Prázdninová škola pro 1. až 5. ročník

Knihy jsou plné barevných ilustrací! Opakování je matka moudrosti a o prázdninách to platí dvojnásob! Tyto publikace z edice Prázdninová škola jsou ideálním pomocníkem při nenásilném opakování látky první až páté třídy základní školy během prázdnin. Každá dvoustrana obsahuje cvičení z českého jazyka, matematiky, ale i prvouky. Úlohy jsou krátké a přehledně graficky zpracované a vycházejí z osnov základních škol. V publikaci naleznete i řešení na kontrolu úkolů.

Prázdninová škola pro 1. třídu

Nové upravené vydání!

85,-

Prázdninová škola pro 2. třídu

Nové upravené vydání!

85,-

Prázdninová škola pro 3. třídu

Nové upravené vydání!

85,-

Prázdninová škola pro 4. třídu

Nové upravené vydání!

85,-

Prázdninová škola pro 5. třídu

Nové upravené vydání!

85,-

Opakovací sešity pro 1. až 3. ročník

Sešity jsou v praktickém provedení A4, obsahují úkoly z českého jazyka, matematiky a prvouky, které mohou žáci řešit přímo do sešitu.

Opakovací sešit
první třída
Opakovací sešit
druhá třída
Opakovací sešit
třetí třída

Další opakovací a pracovní sešity pro školáky najdete zde.

INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč                                        tel.: 568 851 733, 568 850 771, infra@infracz.cz
07.06.

Krajské kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dne 2.6.2015 se konalo Krajské kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Chrastecká základní školy měla želízka v ohni v jednotlivcích i ve družstvech. Kamila Vondráčková ze III.B ve své disciplíně obsadila velmi cenné 2. místo.

Družstvo našich atletů se umístilo na 8. místě z 15 soutěžních týmů.

Všem dětem děkuji za skvělou reprezentaci školy a panu učiteli Mgr. J. Novákovi za přípravu.

.

 

Mgr. Lenka Budínská, řed.š.

07.06.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá naše společnost na Vaši školu v příštím 24.týdnu - PAPRIKA BÍLÁ.

Popis zeleniny paprika (PDF - 37 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

07.06.

Jarní kolo Hrošiády 4. 6. 2015

Jarní kolo Hrošiády se z důvodu nepřízně počasí přesunulo na poslední školní měsíc. Tohoto kola se zúčastnilo 8 družstev ze škol v okolí Hrochova Týnce. Naše družstvo z prvního stupně obhajovalo z podzimu třetí místo, druhý stupeň nelichotivé sedmé místo. Soutěžilo se ve čtyřboji - ve skoku dalekém, běhu na 60 m, hodu granátem/míčkem a ve smíšené štafetě družstev.

Zástupci prvního stupně ve složení Kamila Vondráčková, Linda Kadlecová, Matouš Mrázek, David Nevole, Tereza Klapková, Anna Drobná, Jiří Dalecký a Ondřej Kastler vybojovali krásné 2. místo.

Druhý stupeň ve složení Denis Gašpar, Petr Pešek, Eliška Andrýsová, Eliška Psotová, Vilém Steklý, Daniel Horák, Eliška Pošvářová a Iva Mihulková obhájili podzimní 7. místo.

V konečném součtu naše škola obsadila 5. místo.

Děkuji dětem za reprezentaci školy a panu učiteli Mgr. J. Novákovi a paní učitelce Mgr. M. Palatové za přípravu.

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

31.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá naše společnost na Vaši školu v příštím 23.týdnu - RAJČE- 2 kusy (viz.příloha).

Popis ovoce rajče (PDF - 26,42 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

28.05.

Vycházející žáci 2015

Ze Základní školy Chrast, okres Chrudim v letošním školním roce vychází 47 žáků a 1 žákyně odchází na osmileté gymnázium.

Z toho:

4 žáci z nižších ročníků po splnění devíti let - dva z nich nikam nenastoupí - tzv. "Světští" - budou pracovat v rodinných firmách

- dva nastoupí na 3-leté SOU

11 žáků devátého ročníku po splnění povinné školní docházky nastoupí na 3 - leté SOU

32 žáků devátého ročníku po splnění povinné školní docházky nastoupí na 4 - leté maturitní obory (z toho 8 žáků na gymnázium).

Všem našim vycházejícím žákům přeji hodně úspěchů v jejich dalším životě a studiu.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

24.05.

Sběr starého papíru

V souladu se schváleným postupem pro akci Starého papíru ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Chrast je výtěžek ze sběru starého papíru rozdělen následujícím způsobem:

Celkem 15 092,-Kč

Pro 8.B 2 720,- Kč

Na knihy do školní knihovny 12 372,-Kč

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

24.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 22.týdnu - POMERANČ NAVELINAS.(viz příloha)

Popis ovoce pomeranč - navelinas (PDF - 25,4 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

24.05.

Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků

Článek z Chrudimského deníku, kde jsou na fotkách naše žákyně z páté třídy Anička Drobná, Denisa Michalcová, Nela Horáková a Tereza Mlejnková při plnění úkolu v okresním kole soutěže Mladý zdravotník.

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/mlade-zdravotniky-nevydesil-ani-strep-zabodnuty-v-ruce-20150520.html

14.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá naše společnost na Vaši školu v příštím 21.týdnu -JABLKO GOLDEN (viz příloha)

Popis ovoce jablka - Golden (PDF - 239 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.05.

Vyhodnocení dotazníkových šetření České asociace metodiků prevence

V rámci plnění Minimálního preventivního programu v naší škole jsme se zapojili do dotazníkového šetření České asociace metodiků prevence. Dotazníky byly vytvořeny týmem psychologů a jejich úkolem je identifikovat rizikové oblasti ve škole a popsat klima školy. Pedagogové a vedení školy po prostudování výsledků vytvoří opatření, která budou zapracována do minimálního preventivního programu na příští školní rok a do dlouhodobých plánů školy.

Tyto dotazníky jsou určeny pro žáky II. stupně ZŠ.

Identifikaci rizikových oblastí vyplnilo všech 8 tříd, klima třídy pouze 5 tříd druhého stupně.

Zveřejňujeme také souhrnné zprávy, ve kterých si můžete přečíst srovnání naší školy se všemi zúčastněnými školami.

Klima třídy

Identifikace rizikových oblastí u dospívajících

souhrnná zpráva pro školu celkový souhrn dotazníkového šetření
PDF - 290 kB PDF - 525 kB

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.05.

Zisk z velikonočního jarmarku

Celková suma za prodej výrobků: 15 890,-Kč

Náklady na materiál a zboží: 7 274,-Kč

Čistý zisk: 8 616,-Kč

Děkujeme ještě jednou všem příznivcům školy, kteří se podíleli na jarmarku ať již výrobou dobrot nebo pěkných předmětů a také samozřejmě tím, že si výrobky našich žáků zakoupili.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

07.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá naše společnost na naši školu v příštím 20.týdnu -BANÁN (viz příloha).

Popis ovoce banán (PDF - 51 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

03.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 19.týdnu - HRUŠKA-CONFERENCE (viz příloha).

Popis ovoce hruška (PDF -34 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

26.04.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na Vaši školu v příštím 18.týdnu - PAPRIKA BÍLÁ-SLADKÁ - tenkostěnná (viz příloha).

Popis zeleniny paprika (PDF - 37 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.04.

Beseda s Dominikem Nekolným - mistrem světa v BMX

Žáci chrastecké školy 6. - 9. ročníku dnes měli možnost poznat mistra světa v BMX Dominika Nekolného. Pro spoustu kluků vzor, pro všechny člověk, který má řadu úspěchů a o životě bez drog a závislostí vypráví bez poučování. Na základě nabídky volnočasových aktivit lze najít smysl života a splnit si cíl - dosáhnout obrovských úspěchů. Poděkování za přípravu akce patří p.uč. Mgr. I. Celnarové.

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

16.04.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 17.týdnu - RAJČE-2 kusy (viz příloha). Žáci, kteří budou ve škole v přírodě 2. a 4. ročník), obdrží při dalším závozu v 19. týdnu dvoje ovoce.

Popis ovoce rajče (PDF - 26,42 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

12.04.

DVD - Chrast má talent

Zájemci, kteří si objednali DVD - Chrast má talent, si mohou DVD vyzvedávat od úterý 14.4.2015 u p. uč. Celnarové v 5.B.

Cena 60 Kč.

Mgr. Iva Celnarová

09.04.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 16.týdnu - Jablko červené (viz příloha).

Popis ovoce jablko (PDF - 25 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

09.04.

Oznámení o zrušení ředitelského volna ZŠ Chrast dne 30.4.2015

Dobrý den,

oznamuji tímto zřizovateli a zákonným zástupcům žáků, že z důvodu nemoci lektora a nekonání se semináře pro učitele, ruším ředitelské volno pro žáky ZŠ Chrast dne 30.4.2015. V tento den proběhne normální vyučování v plném rozsahu, včetně vyučování odpoledního.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

06.04.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 15.týdnu - 100% JABLEČNÝ NÁPOJ - 0,25 ml.

popis - 100 % ovocná šťáva jablko (pdf - 221 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

31.03.

Třídění odpadů - připomenutí před jarním úklidem v domácnostech (výstavka a anketa)

V rámci velikonočního jarmarku žáci Ekorady připravili náměty pro domácnosti na třídění odpadu při jarním úklidu. Žáci si připravili anketu o stavu třídění v domácnostech a několik poutavých panelů, na kterých prezentovali "co kam patří a nepatří" ... Poděkování za přípravu výstavy a ankety patří paní zástupkyni Daniele Červové, paním učitelkám Monice Palatové a Janě Horákové.

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

31.03.

Velikonoční jarmark

Zajíci,kuřátka a zase zajíci. Pomlázky, jidáše, beránci a spousta dobrot... Zdobená vajíčka, hnízdečka z proutí a zase dobroty a sladkosti - napečené šikovnými maminkami, babičkami a tetami...

Moc všem děkuji za krásné výrobky, za návštěvu školy...

Přeji Vám všem krásné Velikonoce.

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.03.

Sněhuláci pro Afriku v televizi

Odkaz na povídání o akci, do které se zapojila i naše škola pod vedením paní učitelky Ivy Celnarové a pana učitele Zdeňka Volejníka. Všem organizátorům akce a vyučujícím moc děkuji, přispěli jste na dobrou věc.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/video/

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.03.

Nevhodné chování žáků

Takto dopadl minulý týden nový balík toaletního papíru ...

.

 

05.03.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 11.týdnu - BLUMA (viz příloha).

Popis ovoce bluma (PDF - 44 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

05.03.

Předání Dodatku č. 2 ke školnímu řádu a k vnitřnímu řádu ŠD a ŠK ke schválení školské radě

Dne 4.3.2015 předala ředitelka školy elektronickou cestou školské radě ke schválení Dodatek č. 2 Opatření ke zvýšení bezpečnosti žáků ke školnímu řádu, k Vnitřnímu řádu školní družiny a školního klubu. po jeho schválení školskou radou vstoupí dodatek v platnost, nabude účinnosti, bude předán zřizovateli a zveřejněn pro zákonné zástupce. Žáci budou s tímto dodatkem seznámeni prokazatelně při hodinách VOSu a třídnických čtvrthodinkách.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.03.

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů na školách a školských zařízeních -
Minimální standard bezpečnosti

Minimální standard bezpečnosti (PDF - 513 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.03.

Oznámení ředitelky školy

Vážení zákonní zástupci,
škola se již od října 2014 snaží postupně realizovat opatření ke zvýšení bezpečnosti žáků.

Od pondělí 23. 2. 2015 bude zajištěn dohled nad žáky přicházejícími do školy a odcházejícími ze školy, ze školní družiny a ze školního klubu následujícím způsobem:

V době od 6.00 do 7.50 vykonávají dohled nad přicházejícími žáky u šaten p. uklízečky, p. školník a vyučující dle rozpisu.

V době od 11.30 do 13.30 vykonávají dohled nad odcházejícími žáky u šaten vyučující dle rozpisu.

NOVÉ OPATŘENÍ:

V době od 13.30 do 16.30 vykonávají dohled nad odcházejícími žáky v chodbě od ŠD a ŠK a u šaten paní uklízečky a pan školník dle rozpisu. Tito zaměstnanci jsou poučeni o tom, že budou nápomocni žákům při řešení problémů a budou dbát na bezpečnost žáků po cestě z oddělení ŠD a ŠK do šaten a k hlavnímu vchodu.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.03.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost ´BOVYS na naši školu v příštím 10.týdnu - RAJČE-OVÁLEK (viz příloha).

Popis ovoce rajče - oválek (PDF - 26,42 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

27.02.

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku základní školy ve školním roce 2015/2016 v Základní škole Chrast, okres Chrudim po zápisu ze dne 22.1.2015.

Vyvěšeno na web školy 27.02.2015 a na vstupní dveře školy dne 27.02.2015.

ZŠ/CH/60/2015 přijat
ZŠ/CH/61/2015 přijat

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.02.

Oznámení ředitelky školy

Oznámení (pdf - 21,8 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

22.02.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 9.týdnu -  JABLKO IDARED (viz příloha).

Popis ovoce jablka - Idared (PDF - 26,96 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

08.02.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 7.týdnu -  JABLKO IDARED (viz příloha).

Popis ovoce jablka - Idared (PDF - 26,96 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.02.

Seznam soutěžících Chrast má talent 2015

1.

Matěj Vávra

4.A

Skládání  origami drak, jeřáb a růže

2.

Nela Horáková

5.A

Tanec – Nelinino probuzení

3.

Michaela Černá,
Agáta Chvojková

4.A

Malování na téma Kdo je Elfík?

4.

Eliška Pošvářová

7.A

Gymnastika, remix Piráti z Karibiku

5.

Justýna Halámková

2.A

Gymnastika, Podívej, motýlku

6.

Vilém Groborz

7.A

Hra na violu Půlnoční píseň a pozoun Scherzino

7.

Nikola a Tereza Doležalovy

2.B

Zpěv Krůček po krůčku

8.

Agáta Dianová
Cristina Linhartová

3.A

Call me maby – tanec

9.

Tomáš Jakubčo

3.B

Ukázka karate

10.

Erik Danko

5.B

Tanec Remix M. Jackona a Billi Jeana

11.

Jan Čmelík

8.B

Jojo

12.

Věra Konečná,
Jana Prášková,
Kamila Vondráčková,
Alexandra Šumpíková

3.B

Tanec na pisničku od Shakiri

13.

Veronika Pošvářová

5.B

Zpěv Co mám doma?

14.

Adéla Ročňová

5.A

Hra na klarinet skladba Zlatovláska

15.

Hana Pavlačičová

7.B

Animace

16.

Klára Kodešová
Tereza Šmejdová

6.A
5.A

Zpěv Umět mít rád

17.

Kateřina Straková

4.B

Tanec ze seriálu Vinaři

18.

Adéla Krausová

4.A

Hra na harmoniku Pochod, Kdes holubičko lítala

19.

Kateřina Vargová

9.A

Hra saxofon Sluneční rak, Titanic

20.

Karolína Bendová

8.B

Zpěv Mezi horami (Čechomor)

21.

Michaela Macháčková

7.A

Tanec  Tonight I´mgetting over you

22.

Valentýna Hájková

9.B

Zpěv  Thousand years (Christina Perry)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.02.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 6.týdnu - HRUŠKA-ALEJANDRINA (viz příloha).

Popis ovoce hruška (PDF - 29,7 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.01.

Prázdný formulář přihlášky na střední školy

Přeji Vám klidné a přesné vyplňování a těším se na vaše přihlášky od pondělí 2.2.2015.

Formulář přihlášky (pdf - 145 kB)

Pěkné prázdniny
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.01.

Chrast má talent 2015

Pololetní vysvědčení se v naší škole 29.1.2015 rozdávalo netradičně první hodinu. Na dnešní den totiž žákovský parlament naplánoval II. ročník soutěže "Chrast má talent".

Žáci, učitelé a příznivci naší školy z řad veřejnosti v devět hodin ráno přivítali vzácné hosty, kteří zasedli v porotě. Pozvání přijal herec Martin Dejdar, hokejista Dušan Salfický, chrastecká starostka Martina Lacmanová, bývalý předseda žákovského parlamentu Jakub Jíra a vítězka prvního ročníku této soutěže Marta Lebdušková. Řady porotců doplnila ředitelka školy Lenka Budínská a mohlo se začít.

Vystoupení letos byla velmi pestrá - od karate přes zpěv, hru na hudební nástroje, tanec, skládání origami, kresbu, gymnastiku až po animovaný film o psí poslušnosti a JO-JO vystoupení.

Vybrat nejtalentovanější z devatenácti vystoupení nebylo lehké. Porota ocenila na 3. místě dvojčata Nikolku a Terezku Doležalovy za zpěv, 2. místo udělila hned dvakrát - Haně Pavlačičové za animovaný film o psích kouscích a Karolíně Bendové za zpěv písničky od Čechomoru. Na prvním místě, které se vyhlašovalo třikrát, se umístil Jan Čmelík za JO-JO, Katka Vargová za krásnou skladbu z pohádky Zlatovláska na saxofon a Valentýna Hájková za procítěný a bezchybný zpěv. Porota vybrala absolutní vítězku tohoto ročníku - Valentýnu Hájkovou. Její anglicky zazpívaná písnička za klavírního doprovodu paní učitelky Kateřiny Malinské nenechala nikoho na pochybách o tom, kdo má v Chrasti talent roku 2015. Zvláštní cenu porota udělila Věrušce Konečné za úžasné taneční vystoupení.

Martin Dejdar a Dušan Salfický dodali dnešnímu klání nádech opravdové soutěže. Jejich komentáře vystihovaly vystoupení, pobavily diváky, ale také mnohým soutěžícím pomohly nasměrovat pozornost na to, co by se dalo v jejich dovednostech zlepšit. Martin Dejdar ubezpečil naše děcka, že dny, kdy se v chrastecké škole za jeho časů vydávalo vysvědčení, nikdy nemíval moc rád... Popřál dětem, aby se jim dařilo, pracovaly na sobě, rozvíjely své nadání a nevzdávaly se při prvním neúspěchu. Poděkoval chrasteckým učitelům za jejich práci a za to, jak děti ve škole vedou a učí.

I kdyby v této soutěži nebylo uděleno žádné první místo, byl to den, který jsme si všichni společně užili. Atmosféru našeho společného života ve škole se snažíme vytvářet na základě pozitivních vztahů, kdy si navzájem přejeme úspěch, umíme si poděkovat a při tom nás na tvářích provází úsměv a radost z toho, co nám jde.

Veliké poděkování ředitelky školy patří všem třídním učitelům za uspořádání třídních kol, ze kterých soutěžící postoupili do dnešního celoškolního finále. Děkuji paní učitelce Ivě Celnarové, panu učiteli Zdeňku Volejníkovi a parlamenťákům za přípravu akce. Panu Ivanu Šmejdovi, paním učitelkám Marušce Kodešové a Katce Malinské za ozvučení celé akce a za hudební doprovod některých čísel. Paní učitelce Zdeňce Modráčkové za pomoc s průvodním slovem našich moderátorek a paní zástupkyni Daniele Červové za občerstvení a organizační pomoc. Paním uklízečkám patří poděkování za úklid sportovní haly po vystoupení.

.
Přeji všem našim klukům a děvčatům pěkné pololetní prázdniny.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

25.01.

Ocenění žáků za výborné výsledky v testování Stonožka

Dobrý den,

na Vaši školu chodí žáci, kteří získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování, které společnost Scio realizovala v první polovině školního roku 2014/2015. Poštou jsme těmto žákům na adresu školy zaslali CERTIFIKÁT. Pokud Vám zásilka během příštího týdne nedorazí, kontaktujte nás prosím na náš email.

banner odkazující na stránku s potvrzením:

 Ocenění společnosti Scio

Martin Novotný | projekty pro školy

www.scio.cz, s.r.o.

Pobřežní 34, 186 00 Praha 8

FB: www.facebook.com/scio.cz

Twitter: www.twitter.com/scio_cz

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

25.01.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 5.týdnu - MANDARINKA CLEMENTINA (vizpříloha).

Popis ovoce mandarinka clementina (PDF - 25 kB)

U tohoto druhu končí sklizeň a proto to bude poslední dodávka mandarinky v tomto školním roce.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

22.01.

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku základní školy ve školním roce 2015/2016 v Základní škole Chrast, okres Chrudim po zápisu ze dne 22.1.2015.

Vyvěšeno na web školy 22.01.2015 a na vstupní dveře školy dne 22.01.2015.

ZŠ/CH/59/2015 přijat

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

18.01.

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku základní školy ve školním roce 2015/2016 v Základní škole Chrast, okres Chrudim po zápisu ze dne 17.01.2015.

Vyvěšeno na web školy 18.01.2015 a na vstupní dveře školy dne 19.01.2015.

Seznam přijatých/nepřijatých žáků

ZŠ/CH/29/2015 přijat
ZŠ/CH/44/2015 přijat
ZŠ/CH/01/2015 přijat
ZŠ/CH/15/2015 přijat
ZŠ/CH/30/2015 přijat
ZŠ/CH/45/2015 přijat
ZŠ/CH/02/2015 přijat
ZŠ/CH/16/2015 přijat
ZŠ/CH/31/2015 přijat
ZŠ/CH/46/2015 přijat
ZŠ/CH/03/2015 přijat
ZŠ/CH/17/2015 přijat
ZŠ/CH/32/2015 přijat
ZŠ/CH/47/2015 přijat
ZŠ/CH/04/2015 přijat
ZŠ/CH/18/2015 přijat
ZŠ/CH/33/2015 přijat
ZŠ/CH/48/2015 přijat
ZŠ/CH/05/2015 přijat
ZŠ/CH/19/2015 přijat
ZŠ/CH/34/2015 přijat
ZŠ/CH/49/2015 přijat
ZŠ/CH/06/2015 přijat
ZŠ/CH/20/2015 přijat
ZŠ/CH/35/2015 přijat
ZŠ/CH/50/2015 přijat
ZŠ/CH/07/2015 přijat
ZŠ/CH/21/2015 přijat
ZŠ/CH/36/2015 přijat
ZŠ/CH/51/2015 přijat
ZŠ/CH/08/2015 přijat
ZŠ/CH/22/2015 přijat
ZŠ/CH/37/2015 přijat
ZŠ/CH/52/2015 přijat
ZŠ/CH/09/2015 přijat
ZŠ/CH/23/2015 přijat
ZŠ/CH/38/2015 přijat
ZŠ/CH/53/2015 přijat
ZŠ/CH/10/2015 přijat
ZŠ/CH/24/2015 přijat
ZŠ/CH/39/2015 přijat
ZŠ/CH/54/2015 přijat
ZŠ/CH/11/2015 přijat
ZŠ/CH/25/2015 přijat
ZŠ/CH/40/2015 přijat
ZŠ/CH/55/2015 přijat
ZŠ/CH/12/2015 přijat
ZŠ/CH/26/2015 přijat
ZŠ/CH/41/2015 přijat
ZŠ/CH/56/2015 přijat
ZŠ/CH/13/2015 přijat
ZŠ/CH/27/2015 přijat
ZŠ/CH/42/2015 přijat
ZŠ/CH/57/2015 přijat
ZŠ/CH/14/2015 přijat
ZŠ/CH/28/2015 přijat
ZŠ/CH/43/2015 přijat
ZŠ/CH/58/2015 přijat

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

18.01.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 4.týdnu - 100% JABLEČNÝ NÁPOJ - 0,25 ml.

popis - 100 % ovocná šťáva jablko (pdf - 221 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

11.01.

Zápis do 1. třídy

Ve sobotu 17. ledna 2015 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2015/2016. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009, dále všechny děti, kterým byl v r. 2014 odložen začátek povinné školní docházky, případně i děti mladší (narozené do 30.6.2010), jejichž zákonní zástupci se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Upozornění pro zákonné zástupce "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2009 do konce prosince 2009 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2010 do konce června 2010 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola, Chrast, okres Chrudim
Termín konání: sobota 17.1.2015 od 9.00 do 12.00 hodin
K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

K zápisu v uvedeném termínu je nutné se dostavit i v případě, že zákonní zástupci dítěte uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

04.01.

Ovoce a zelenina do škol

V příštím 2.týdnu dodá společnost BOVYS na naši školu v rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol - MANDARINKA (viz příloha).

Popis ovoce mandarinka clementina (PDF - 25 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

04.01.

Zápis do 1. třídy

Ve sobotu 17. ledna 2015 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2015/2016. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009, dále všechny děti, kterým byl v r. 2014 odložen začátek povinné školní docházky, případně i děti mladší (narozené do 30.6.2010), jejichž zákonní zástupci se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Upozornění pro zákonné zástupce "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2009 do konce prosince 2009 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2010 do konce června 2010 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola, Chrast, okres Chrudim
Termín konání: sobota 17.1.2015 od 9.00 do 12.00 hodin
K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

K zápisu v uvedeném termínu je nutné se dostavit i v případě, že zákonní zástupci dítěte uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

04.01.

Ovoce a zelenina do škol

V prvním týdnu nového roku dodá společnost BOVYS na naši školu v rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol - JABLKO GLOSTER (viz příloha).

Popis ovoce jablka - Gloster (PDF - 29 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.12.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci programu projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 51.týdnu-HRUŠKA DURONDEAU (viz příloha).

Popis ovoce hruška (PDF - 25 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

07.12.

Čertovské hrátky v ZŠ Chrast

Čerti řádili fakt čertovsky, ještě, že hodní Mikulášové a andělé nadělovali...

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

07.12.

Mlékárna Hlinsko - změna ceny smetanových krémů Laksymáček od 1. ledna 2015

Vážení spolupracovníci ve Školním programu,

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: OD 1. LEDNA 2015 SE MĚNÍ CENA U SMETANOVÝCH KRÉMŮ LAKSYMÁČEK NA - 5,50 Kč.

Tato změna netěší ani nás, ale důvodem zdražení je zvýšení nákupní ceny od dodavatele. Informujte prosím o této změně žáky případně jejich rodiče.

Aby bylo možné eliminovat problém s 50-ti haléři je možné buď prodávat dva tyto výrobky najednou nebo využít Mlíčenky (poukázka na odběr 10 ks výrobků), které Vám, v případě zájmu, zašleme zdarma poštou.

Ceny ostatních výrobků zůstávají na stejné úrovni jako dosud.

Případné dotazy prosím směřujte na tel. 469 363 278 nebo e-mailovou adresu: p.chvala@tatramleko.cz .

Ceník ŠM  s platností od 01.01.2015 (pdf - 434 kB)

S pozdravem

Petr Chvála
obchod. odd.
Mlékárna Hlinsko, a.s.
Kouty 53
539 01 Hlinsko
http://www.tatramleko.cz
e-mail: p.chvala@tatramleko.cz
tel.: +420 469 363 278

mob.: +420 727 947 581
fax: +420 469 363 122

07.12.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci programu projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 50.týdnu-MANDARINKA SATSUMA (viz příloha).

Popis ovoce mandarinka Satsuma (PDF - 28 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

30.11.

Ocenění práce naší školy

V předvečer 1. adventní neděle jsem dostala tento krásný dopis, za který jsem panu A. Mikanovi mladšímu poděkovala jménem svým i všech našich pracovníků. Po zbytek večera jsem vzpomínala na pisatelova tatínka, báječného pana učitele Mikana.

Mgr. Lenka Budínská, řed.š.

Vážená paní ředitelko,
před pár dny jsme měli sraz spolužáků ZDŠ Chrast po 45 letech a při té příležitosti jsme si prohlédli naši bývalou školu. Byl jsem velmi příjemně překvapen, v jakém je dobrem stavu - čisto, hezká výzdoba a zejména jaké mate kvalitní vybavení (beamery ve všech třídách, jazykovou a počítačovou učebnu, pěknou sportovní halu …).

Můj otec zde dlouhá léta učil a určitě by měl stejnou radost jako já, kdyby viděl, jak pěkné a inspirující prostředí školáčkům vytváříte.
Děkuji Vám, že se se svým týmem o „naši“ školičku tak pěkně staráte a přeji Vám, aby se Vám i nadále dařilo.

S pozdravem
Antonin Mikan

30.11.

Ovoce a zelenina do škol

V příštím 49.týdnu dodá společnost BOVYS na naši školu v rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" - Banán (viz příloha).

Popis ovoce banán (PDF - 51 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.11.

Ovoce a zelenina do škol

V příštím 48.týdnu dodá společnost BOVYS na naši školu v rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" - MANDARINKA CLEMENTINA (viz příloha).

Popis ovoce mandarinka clementina (PDF - 25 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

15.11.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 47.týdnu- JABLKO ČERVENÉ GALA (viz příloha).

Popis ovoce jablko (PDF - 25 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

06.11.

Ovoce a zelenina do škol

V příštím 46.týdnu dodá BOVYS společnost na naši školu v rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" - KAKI CHURMA (viz příloha). Vzhledem k tomu,že se jedná o exotické ovoce, připravili jsme pro každého žáka informativní letáček.

Popis ovoce kaki (PDF - 27 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

06.11.

Informace pro rodiče

Při konzultačním odpoledni dne 5.11.2014 budou rodičům předány přístupové údaje na portál www.proskoly.cz, který poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak děti mohou nejen ve škole, ale i doma.

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

02.11.

Ovoce a zelenina do škol

V příštím 45.týdnu dodá společnost BOVYS na naši školu v rámci projektu ,, Ovoce a zelenina do škol " PAPRIKA ČERVENÁ - kus pro každého školáka (viz příloha).

Popis zeleniny paprika (PDF - 37 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.10.

Ovoce a zelenina do škol

V příštím 44.týdnu dodá společnost BOVYS v rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" na naši školu - JABLKO GALA (viz příloha).

Popis ovoce jablko (PDF - 25 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

22.10.

Sazka Olympijský víceboj: Newsletter č.3

Třetí newsletter Sazka Olympijského víceboje (k dispozici zde). Naleznete v něm podrobné informace k olympijským hlídkám, zadávání výsledků i tipy pro jednodušší práci se systémem.

20.10.

VYJÁDŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ K INCIDENTU VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Praha, 14. října 2014 - "Zpráva mne šokovala a nechávám zjišťovat veškeré informace. Chci touto cestou vyjádřit soustrast rodině pobodaného studenta. Okamžitě na místo posílám Českou školní inspekci," říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek k tragickému incidentu na střední škole ve Žďáru nad Sázavou, při kterém zemřel šestnáctiletý student a tři další osoby, včetně zasahujícího policisty, byly zraněny. Ministr školství si je vědom toho, že drtivá většina škol je zabezpečena dobře. Přesto žádá vedení všech škol, aby bezpečnostní opatření ve svých školách prověřili, aby se toto již nemohlo opakovat.


Zdůvodnění bezpečnostních opatření

Vážení zákonní zástupci,

znovu se na Vás obracím s prosbou o pochopení mých opatření a s prosbou o trpělivost. Pokud si všichni uvědomíme, že se jedná pouze a jedině o bezpečnost Vašich dětí, věřím, že budeme  spolupracovat a dětem zajistíme klidnou výuku. Pokud budete klidným způsobem dětem vysvětlovat, že jsou ve škole právě díky těmto opatřením v bezpečí, prospěje to celé situaci.

Někteří z Vás si na moje opatření chodí stěžovat, posílají mi e-maily s rozhořčenými slovy o tom, že jsem alibistka a kryju si vlastní záda opatřeními, která jsem vyhlásila. Věřte mi, že jsem z těchto Vašich kroků velmi nešťastná a nerozumím jim. Má opatření jsou zcela v souladu s postupem České školní inspekce, která prověřuje plošně v celé republice od mateřských škol, přes základní školy až po domovy mládeže jejich zabezpečení a práci na opatřeních, která posílí bezpečnost žáků a studentů. MŠMT pracuje na vytvoření jednotné vyhlášky k tomuto tématu, která bude pro školy závazná.

Je zde ale naštěstí spousta rodičů, kteří se na mne obracejí s návrhy řešení, dokonce s nabídkami finanční pomoci na pořízení IP kamery nebo videotelefonu ke vchodu školy. Těmto spolupracujícím rodičům velice děkuji. Jednám s odborníky na technické vybavení vchodu do školy.

I nadále Vás žádám, abyste, při vyzvedávání svého dítěte ze školní družiny a ze školního klubu postupovali následovně:

1. Nejprve pouze prozvonit paní vychovatelku (bez nutnosti plýtvat kreditem). Paní vychovatelka bude po Vašem prozvonění vědět, že si jdete pro dítě právě Vy.

2. Potom zazvonit na intercom, (kde si požádáte o vyslání dítěte k šatně).

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

19.10.

Metodické doporučení ke zvýšení bezpečnosti žáků ve školách v souvislosti s tragickou událostí ve Žďáru nad Sázavou - kraj Vysočina

Vážení zákonní zástupci, v níže uvedeném textu si, prosím, přečtěte, jaká jsou metodická doporučení pro zvýšení bezpečnosti žáků (sice z jiného kraje, ale to, myslím, není na překážku ). Z textu je patrno, že nechci znepříjemňovat život Vám ani Vašim dětem, ale opravdu se snažím o profesionální postup v souladu s tendencemi v celé České republice. Děkuji Vám za trpělivost, pochopení a uvítám Vaše podněty a pomoc při zlepšení zabezpečení vstupu do naší školy.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Metodické doporučení

V souvislosti s tragickými událostmi na střední škole ve Žďáře nad Sázavou vydává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina následující doporučení ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení, jejich učitelům, učitelkám a žákům a žákyním:

1. Neprodleně prověřit a zkontrolovat systém uzavírání vstupů do budov škol a školských zařízení a dodržování pravidel bezpečného a kontrolovaného pohybu osob přes vstup při příchodu a odchodu žáků a žákyň včetně dozoru zaměstnance u vchodu, a to i v případě instalovaného elektronického vstupního systému (čipy a karty) s cílem identifikovat cizí osoby a kontrolovat správné používání elektronických zabezpečovacích zařízení.

2. Vhodným způsobem připomenout žákům a žákyním principy bezpečného školního prostředí:

- jednání při vstupu do školy a opouštění školy,

- hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby,

- hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhrůžky a jiné podezřelé aktivity),

- jednání v krizové situaci.

3. Připomenout zaměstnancům principy bezpečného školního prostředí a jednání v krizové situaci a vhodnou formou informovat rodiče a zřizovatele o způsobu zajištění bezpečnosti v organizaci (např. na webové stránce školy či školského zařízení).

4. V nejbližší době znovu vyhodnotit rizika související se vstupem neoprávněné osoby do školních prostor a v případě potřeby:

- aktualizovat školní řády a případné další vnitřní předpisy,

- instalovat alespoň v nezbytném rozsahu elektronické bezpečnostní zařízení (např. kombinace elektromagnetického dálkového ovládání zámku a kamery).

- aktualizovat pravidla vstupu a odchodu žáků a žákyň do školy mimo pravidelný čas,

- aktualizovat pravidla pro pohyb cizích osob a rodičů ve škole včetně způsobu identifikace,

- přehodnotit systém dozorů a jeho účinnost.

RNDr. Kamil Ubr
vedoucí OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina

19.10.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" v příštím 43.týdnu - MANDARINKA SATSUMA (viz příloha).

Popis ovoce mandarinka Satsuma (PDF - 28 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

15.10.

Naši žáci ze 4.A úspěšně publikují své obrázky v časopise Můj vláček

.

 

15.10.

Opatření ředitelky školy ke zvýšení bezpečnosti žáků ZŠ Chrast

Vážení zákonní zástupci, milé žákyně a žáci,

obracím se na Vás v souvislosti s tragickou událostí, která stála život studenta ve střední škole ve Žďáru nad Sázavou, s prosbou o respektování následujících opatření.

Věřím, že i přes jisté nepohodlí všichni pochopíte, že je třeba zabezpečit naši školu tak, aby se co nejvíce snížilo riziko podobné události.

Proto s platností od 16.10.2014 vydávám tato opatření:

1) Bude trvale uzamčen vchod z náměstí.

2) Zákonní zástupci žáka dovedou v ranních hodinách k hlavnímu vchodu a žák již sám půjde do šatny, kde se přezuje a půjde do školního klubu a do školní družiny, popř. do třídy.

3) V prostoru vstupní haly bude posílen dohled nad žáky - od 6:00 do 6:50 paní uklízečka, od 6:50 do 7:50 pan školník a 1 paní uklízečka + od 7:15 dohled u šaten vykonává pedagog dle rozpisu.

4) Vstupní dveře hlavního vchodu budou trvale uzavřeny po celý den bez možnosti volného průchodu - byl vyměněn zámek. Otevřít lze pomocí intercomu.

5) Odpoledne zákonní zástupci, kteří si jdou vyzvednout své dítě ze školní družiny a školního klubu, zatelefonují ze svého mobilu na příslušné oddělení a vyčkají před školou příchodu svého dítěte (viz. pokyn, který dostali žáci dne 16.10.2014). Tím se vyloučí pohyb cizích osob v budově školy v odpoledních hodinách, kdy již není dohled u šaten.

6) Polední přestávka - žáci, kteří mají od zákonných zástupců dovolen pobyt venku, zazvoní a vyčkají vpuštění do budovy přes intercom. Žáci I. stupně budou dohled konajícím učitelem vpuštěni do budovy v 11:55 hodin, žáci II. stupně budou dohled konajícím učitelem vpuštěni do budovy ve 12:50 hodin. V případě nepříznivého počasí čekají po dobu polední přestávky v šatně.

7) Návštěvy zazvoní, představí se, sdělí účel návštěvy a vyčkají vpuštění do budovy přes intercom.

Žáci budou třídními učiteli opakovaně poučováni o nutnosti nevpouštět v žádném případě cizí osoby do školy.

Pracovníkům školy ukládám tuto povinnost: buďte všímaví k pohybu cizích osob v prostoru kolem školy. Pokud ve škole potkáte dospělou osobu, vždy se dotazujte, co potřebuje, ke komu jde na návštěvu.

Pracujeme na dalších opatřeních, která budou technického rázu a povedou k k větší bezpečnosti žáků (kamerový systém).

Děkuji všem za pochopení
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.10.

Volby do školské rady na období 2015 - 2017

Na základě vyhodnocení podaných návrhů zveřejňuji jména kandidátů na členy školské rady. Návrhy jsou seřazeny abecedně:

1. Brožková Petra, Mgr.

2. Čížková Marika

3. Dušková Petra

4. Novák Petr

5. Podzemská Romana

Byly podány 2 neplatné návrhy (v jednom případě neznámý navrhovatel podal návrh nepodepsaný kandidátem a navrhovaný kandidát nesouhlasí, ve druhém případě neznámý navrhovatel podal návrh, ale kandidáta se nepodařilo identifikovat mezi zákonnými zástupci žáků).

Volby 2 členů školské rady za zákonné zástupce z výše uvedených kandidátů proběhnou 5. 11. 2014 od 14:00 do 18:00 ve vstupní chodbě do budovy školy v rámci konzultačního odpoledne.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

12.10.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 42.týdnu - BLUMA MODRÁ (viz příloha).

Popis ovoce bluma (PDF - 44 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

05.10.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" v příštím 41. týdnu JABLKO GALA (viz příloha).

Popis ovoce jablko (PDF - 25 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

28.09.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" dodá firma BOVYS na naši školu v příštím 40.týdnu - ovoce - HRUŠKA, odrůda DURONDERAU.

Popis ovoce hruška (PDF - 25 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

24.09.

Pro budoucí prvňáčky - desatero pro rodiče

Desatero - (PDF - 70,8 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

24.09.

Zájmové kroužky v prostorách školy

Pondělí:

Zvoneček: 1. + 2.třída 12:45 – 13:30 hod. (p. uč. Kodešová)
Zvonky: 2. - 9. třída 13:45 – 14:45 hod. (p. uč. Kodešová)
Jóga: 13:30 – 14:15 hod. (p. uč. Dvořáková) – pouze I.stupeň

Úterý:

Šachový kroužek: 14:00 – 15:00 hod (p. Hájek)
Florbalová přípravka: 14:00 – 14:45 (společnost Kroužky východní Čechy):

Středa:

Florbal: 3. - 5.třída 12:45 – 13:50 hod. (p. uč. Volejník)
2.stupeň 13:50 – 15:00 hod. (p. uč. Volejník)
Tvořílek: 14:00 – 15:00 hod. (p. vych. Kurbelová, p. vych. Floriánová)
Anglický jazyk (Jazyková agentura Kolumbus – lektor p. Mgr. T. Bálek) 12:25 – 13:10

Pátek:

Futsal: 2.stupeň 14:00 – 15:00 (p. uč. Novák)
Bylinky: od 13.30 hod.
Vědecké pokusy (společnost Kroužky východní Čechy – lektor p. Krtička): 13:30 – 14:15

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

21.09.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do škol" dostanou naši žáci v příštím 39.týdnu 1 kus ovoce - BLUMA MODRÁ.

Popis ovoce bluma (PDF - 44 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

15.09.

Volby do školské rady pro funkční období 2015 - 2017

V závěru roku 2014 končí tříleté volební období školské rady při ZŠ, Chrast, okres Chrudim a proběhnou tak nové volby jejích členů. Podle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy, tj. Radou Města Chrast je školská rada šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci žáků a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě Volebního řádu školské rady při ZŠ, Chrast, okres Chrudim, Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků. K podávání návrhů využijte formulář, který je zde uveden (viz. níže).

Uzávěrka podávání návrhů je 30.9.2014 a návrhy můžete podávat přímo ředitelce školy nebo poštou na adresu ZŠ, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 568 51, Chrast.

Termín voleb do školské rady bude opět spojen se čtvrtletními schůzkami zákonných zástupců s učiteli 5. 11. 2014, jména kandidátů budou zveřejněna do 15.10.2014 na webových stránkách školy.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Formulář k podávání návrhů:

Návrh 2 kandidátů na členy školské rady při ZŠ, Chrast, okres Chrudim za zákonné zástupce žáků základní školy:

Jméno, přímení a věk kandidáta č.1

………..………………………………………………………………..

Bydliště a povolání kandidáta:

………………..…………………………………………………………

Datum a podpis kandidáta na znamení souhlasu se svým navržením:

………………………………

(je nutné z důvodu, aby nebyli navrhováni lidé, kteří s tím nesouhlasí nebo o tom ani nevědí)

Jméno, přímení a věk kandidáta č.2

………..………………………………………………………………..

Bydliště a povolání kandidáta:

………………..…………………………………………………………

Datum a podpis kandidáta na znamení souhlasu se svým navržením:

………………………………

(je nutné z důvodu, aby nebyli navrhováni lidé, kteří s tím nesouhlasí nebo o tom ani nevědí)

Jméno a příjmení podavatele návrhu:

………………………………………………………………..

Bydliště podavatele návrhu:

…………………………………………………………………………

Datum a podpis podavatele návrhu:

…………………………………………………………………

 

15.09.

Univerzita Pardubice pořádá 26.9. Noc vědců

Univerzita Pardubice srdečně zve žáky i s jejich rodiči na populárně-naučný program v rámci celoevropské NOCI VĚDCŮ, která se uskuteční v pátek 26. září odpoledne od 16 hodin do 22. hodiny v novém Výukovém a výzkumném centru v dopravě v univerzitním technologickém areálu v Doubravicích. V přiloženém letáku naleznete bližší informace o pestrém programu, jehož součástí je řada zajímavostí ze světa vědy a techniky, pokusy a praktické ukázky na zajímavá témata. Nebudou chybět ani kvízy a hrátky pro děti i dospělé.

Současně přikládám informaci o dalším zajímavém mezinárodním projektu ENGINEER, v rámci kterého byly vytvořeny výukové projekty určené pro žáky 3. – 6. tříd. Všech 10 projektů je zdarma ke stažení na internetových stránkách plzeňské instituce neformálního vzdělávání Techmania Science Center (národní koordinátor akce Noc vědců).

engineer - dopis

engineer - brožura

noc vědců - pozvánka

noc vědců - plakát

PDF PDF PDF PDF
75,5 kB
2 MB
118 kB
232,8 kB

V případě dotazů se prosím obraťte na Mgr. Lenku Čermákovou (e-mail: lenka.cermakova@upce.cz, telefon: 466 036 482)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

08.09.

ZŠ Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

V souladu s platnou legislativou Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla schválena Školskou radou při ZŠ Chrast dne 3.9.2014 a byla odeslána elektronickou poštou zřizovateli školy Radě Města Chrast dne 8.9.2014.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

08.09.

Zapojení do projektů Chodím do práce v Pardubickém kraji a Technohrátky pokračují

Žáci našich 8. ročníků se na základě dotazníků, vyplněných na konci minulého školního roku, budou moci zúčastnit odborných stáží ve firmách. Jako první byla potvrzena stáž ve firmě D-Dekor pro Davida Říhu na 17. 9. 2014. Následovat bude stáž 3. 10. 2014 pro Davida Lauba v ZŠ Rosice.

Stáže pořádá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

Naši žáci 8. a 9. ročníku v počtu 25 zájemců pojedou 17.9.2014 v rámci druhého projektu Technohrátky na exkurzi do Střední průmyslové školy stavební do Pardubic.Tuto akci pořádá Pardubický kraj.

Obě aktivity pomáhají našim žákům při volbě povolání.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

08.09.

Opravené doskočiště na stadionu

V pondělí 8.9.2014 naše škola převzala na stadionu Města Chrast do užívání opravené doskočiště pro skok daleký. Po sérii vyjednávání a zjišťování technických parametrů se zdařila rekonstrukce a naši žáci mají k dispozici při výuce tělesné výchovy pomůcku splňující technické i bezpečnostní parametry.

Děkujeme Městu Chrast - zřizovateli školy i hospodářskému odboru Města Chrast (jmenovitě p. Radku Šárovi) za realizaci této akce.

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

07.09.

Ovoce a zelenina do škol

Ve čtvrtek v 37. týdnu v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" od nové firmy Bovys dostanou žáci NEKTARINKU.

Popis ovoce nektarinka (PDF - 48 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

07.09.

Další nabídka zájmových kroužků v ZŠ Chrast

Leták pro ZŠ Chrast (PDF - 447 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

07.09.

Plán testování SCIO 2014/2015

Harmonogram testování 2014-2015

3. ročník
– Stonožka -testy - český jazyk, matematika, anglický jazyk, člověk a jeho svět, klíčové kompetence : objednávka: 23.2.-18.3.2015 , realizace: 7.4.2015 - 22.4.2015 (v případě testování formou záznamových archů platí vždy pouze první 3 dny z termínu)

4. ročník
– čtenářská gramotnost – objednávka: 6.2.-11.3.2015, realizace: 12.3.2015-25.3.2015

5. ročník
– Stonožka - testy - český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné studijní předpoklady: objednávka: 23.2.-18.3.2015 , realizace: 7.4.2015 - 22.4.2015 (v případě testování formou záznamových archů platí vždy pouze první 3 dny z termínu)

6. ročník
– Stonožka český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné studijní předpoklady: objednávka do 17.9.2014, realizace: 6.10.-17.10.2014 (v případě testování formou záznamových archů platí vždy pouze první 3 dny z termínu)

7. ročník
– Stonožka český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné studijní předpoklady: objednávka: 23.2.-18.3.2015 , realizace: 7.4.2015 - 22.4.2015 (v případě testování formou záznamových archů platí vždy pouze první 3 dny z termínu)

8. ročník
– přijímací zkoušky nanečisto (ČJ, AJ, M, obecné studijní předpoklady)- pro zájemce (cena: Modul A: 120,-Kč za test, mohul B – k testování a procvičování doma 230,-Kč za test)
– čtenářská gramotnost – objednávka: 6.2.-11.3.2015, realizace: 12.3.2015-25.3.2015

9. ročník SCIO
- Stonožka český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné studijní předpoklady , objednávka: 22.9-17.10.2014, realizace: 3.11.-14.11.2014 (v případě testování formou záznamových archů platí vždy pouze první 3 dny z termínu)

MAPA ŠKOLY
1.-9. ročník: objednávka: 13.11.2014-5.1.2015, realizace 19.1.-13.2.2015 (papírové dotazníky, hradí SRPDŠ)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.09.

Logopedická péče

Škola nabízí možnost logopedické péče. Individuální logopedická cvičení probíhají po vyučování po domluvě s logopedickou asistentkou. Pokud máte jakýkoliv dotaz či problém, obraťte se na p. uč. Mgr. D. Dvořákovou - tř. učitelka 3.A.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.09.

Nabídka zájmových kroužků ve spolupráci s KROUŽKY ČR VÝCHOD

Nabídkový leták + přihláška (PDF - 286 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

31.08.

Nabídka kroužku Anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníku

Nabídka kroužku AJ - plakát (PDF - 123 kB)

středa 12.25-13.10 a 13.10-13.55 hodin

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.08.

Provoz ŠD a ŠK dne 1. 9. 2014

Vážení zákonní zástupci, dne 1.9.2014 bude Školní družina a Školní klub v provozu do 15.00 hodin.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

26.08.

Informace k prvnímu týdnu vyučování od 1. 9. do 5. 9. 2014

Výuka ve školním roce 2014/2015 bude zahájena v pondělí 1.9.2014 v 7:50 hodin.

Prvňáčky slavnostně přivítáme spolu s paní starostkou a matrikářkami Městského úřadu Chrast ve školní jídelně v 8.00 hodin.

Výuka bude 1.9. 2014 ukončena v 9.00 hodin, školní jídelna již funguje - čeká vás krupicová kaše :)) ŠD i ŠK jsou rovněž v provozu.

Rozmístění žáků do I., II. a VI. tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích hlavního vchodu školy.

Žáci 6. ročníku podle pokynů z června 2014 odjedou 1.9.2014 na adaptační kurz ZAJOCH.

V úterý 2.9.2014 má 2. - 5. ročník vyučování do 11.25 hodin, 6. - 9. ročník do 12.20 hodin. Všechny třídy mají třídnické hodiny.

Od středy 3.9.2014 se 2. - 9. ročník učí podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Zákonným zástupcům prvňáčků sdělí pokyny k vyučování v prvním týdnu třídní učitelky.

Žádám žáky od II. tříd výše, aby si již první den do školy přinesli přezůvky a ráno se v šatně přezuli. Žáci I. tříd, jejich rodiče a další hosté přezůvky samozřejmě na první školní den mít nemusí.

Těším se na Vás,
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

25.08.

Pokračujeme v projektu Školní mléko - ceny a organizace za školní rok 2014/2015

Ceník projektu Školní mléko k 01.09.2014 - (PDF - 434 kB)

První závoz do škol se uskuteční v 38. týdnu – tj. od 15. do 19 září.

Mgr. L. Budínská, ředitelka školy

18.08.

Úřední hodiny v kanceláři školy 18.08.-29.08.2014

Pondělí 18.8.2014 6.30 - 10.30 hod. 25.8.2014 6.30 - 10.30 hod.
Úterý 19.8.2014 6.30 - 10.30 hod. 26.8.2014 11.00 - 15.30 hod.
Středa 20.8.2014 8.30 - 11.30 hod. 27.8.2014 6.30 - 10.30 hod.
Čtvrtek 21.8.2014 6.30 - 10.30 hod. 28.8.2014 6.30 - 10.30 hod.
Pátek   22.8.2014 6.30 - 10.30 hod. 29.8.2014 6.30 - 10.30 hod.

Mgr. L. Budínská, ředitelka školy

04.08.

Pomůcky pro žáka 1. třídy

penál:
 • 3x obyčejná tužka měkká (nejlépe trojhranná, usnadňuje žákům správné držení psacího náčiní)
 • guma
 • pastelky (nejlépe trojhranné)
 • malé dětské pravítko
 • lepidlo na papír (v tyčince)
 • nůžky s kulatou špičkou (lze zakoupit i nůžky pro leváky)
 • ořezávátko
 • později (bude upřesněno kdy) pero (nejlépe tornádo)
 • tabulka A4, fix
 • hadřík na stírání fixu z tabulky
výtvarná výchova:
 • miska na vodu k vodovým barvám (stačí i plastový kelímek)
 • vodové barvy
 • voskovky
 • hadřík (na otírání rukou, štětce apod.)
 • pracovní oblečení (zástěra, starší tričko, košile apod.)
 • igelitový ubrus na lavici
 • malý a velký plochý štětec
 • malý a velký kulatý štětec
 • plastelína (do krabičky)
 • Herkules (stačí malý)
 • suché pastely (stačí 6 barev)
tělesná výchova:
 • sportovní obuv na cvičení venku
 • sportovní obuv se světlou podrážkou
 • tričko, kraťasy
 • tepláková souprava (tepláky + mikina)
 • sáček na oblečení a boty - na zavázání, aby věci nevypadávaly ze sáčku ven (ne igelitová taška)
 • švihadlo, malý míček (nejlépe molitanový)
ostatní:
 • přezůvky (bačkory) + sáček na přezůvky (nejlépe na zavázání či stažení, na pověšení)
 • desky na sešity (formát A4)
 • plastový košíček (do lavice na pomůcky)
 • polštářek na sezení
 • víčka od pet lahví (50 ks, 20 žluté +20 červené barvy, 10 barevných)
 • papírové kapesníky v krabičce

Mgr. M. Kodešová

Archivní postřehy ředitelky školy 2013/2014

Archivní postřehy ředitelky školy 2012/2013

Archivní postřehy ředitelky školy 2011/2012

Archivní postřehy ředitelky školy 2010/2011

Archivní postřehy ředitelky školy 2009/2010

Archivní postřehy ředitelky školy 2008/2009

Archivní postřehy ředitelky školy 2007/2008